Nasi Biskupi:

Patriarcha Bartłomiej

10308344_10152425696484158_5568064311485095304_nJego Świątobliwość Bartłomiej I, Arcybiskup Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarcha Ekumeniczny urodził się 29 lutego 1940 na Imroz, W 1961 Dimitrios Archondonis, przyszły patriarcha Bartłomiej ukończył wydział teologiczny w Halki. 13 sierpnia 1961 ówczesny metropolita chalcedoński Meliton wyświęcił Dimitriosa na hierodiakona z imieniem Bartłomiej. W latach 1961–1963 hierodiakon odbył służbę w wojsku tureckim. W latach 1963–1969 studiował na Uniwersytecie Monachijskim, w szwajcarskim Bossey oraz Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie, gdzie obronił doktorat pt. Kondyfikacja świętych kanonów oraz instytucji kanonicznych w Cerkwi Prawosławnej. Po powrocie do Halki 19 listopada 1969 został wyświęcony na hieromnicha przez patriarchę Atenagorasa I. Później w bardzo krótkim czasie został wyniesiony do godności archimandryty. 25 grudnia 1973 obecny patriarcha został wyświęcony na biskupa i mianowany metropolitą Filadelfii. 14 stycznia 1991 został wyniesiony do godności metropolity chalcedońskiego oraz dziekana synodu Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Po śmierci patriarchy Dymitra I w październiku 1991 został wybrany patriarchą Konstantynopola. Intronizacja odbyła się 2 listopada 1991. Patriarcha kontynuuje politykę dialogu z katolikami, nawiązał także porozumienie z przedstawicielami innych religii (islamu, judaizmu, innych wyznań chrześcijańskich). Zajął się odbudową hierarchii prawosławnej w krajach dawnego bloku socjalistycznego w Europie.

Jest narodowości greckiej, posiada obywatelstwo tureckie, jednakże na zasadach prawa rum millet korzysta z praw suwerena nad wyznawcami greckiego prawosławia. Poliglota, władający poza tureckim i greckim również włoskim, niemieckim, francuskim, angielskim oraz klasyczną greką i łaciną.

16 października 1998 otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Natomiast 20 sierpnia 2010 został doktorem honorowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

19 marca 2013 jako pierwszy od niemal tysiąca lat patriarcha Konstantynopola, był obecny na inauguracji pontyfikatu katolickiego papieża Franciszka.

 

Metropolita Sawa

10919408_1599866160245894_1029859384757447040_oMetropolita Sawa urodził się 15 kwietnia 1938 w Śniatyczach na Zamojszczyźnie. Jest szóstym metropolita warszawski i całej Polski w historii.

Jest absolwentem studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po złożeniu w 1966 wieczystych ślubów mniszych w Belgradzie i po przyjęciu imienia Sawy, został kierownikiem kancelarii metropolity warszawskiego i całej Polski. Równocześnie kontynuował na ChAT pracę naukową. Od 1970 zarządzał monasterem św. Onufrego w Jabłecznej, doprowadzając do jego odbudowy po zniszczeniach w czasie II wojny światowej i w latach powojennych. W 1979 przyjął chirotonię biskupią; do 1981 był biskupem łódzkim i poznańskim, zaś od 1981 do 1998 – białostockim i gdańskim (od 1987 jako arcybiskup). Na terenie diecezji białostocko-gdańskiej przyczynił się do znacznego ożywienia życia parafialnego, budowy nowych świątyń oraz reaktywowania lub otwarcia trzech monasterów. Od 1994 do 1998 był Prawosławnym Ordynariuszem Wojska Polskiego, od 1996 w stopniu generała brygady.

Od 1998 zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z oficjalnym tytułem Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.

 

Metropolita Atenagoras

Intro_Ath_01Metropolita urodził się w 1962 roku jako Yves Peckstadt w mieście Ganadawa (prowincja Flandria Wschodnia) w belgijskiej prawosławnej rodzinie. Jego ojciec Ignacy, który przyjął prawosławie w młodym wieku po rozczarowaniach związanych z Soborem Watykańskim II, pełnił funkcję proboszcza w lokalnej cerkwi.
Przyszły metropolita dwa lata studiował prawo na uniwersytecie w rodzinnej miejscowości, jednakże ostatecznie stwierdził, iż jego powołaniem jest służba kapłańska. Dzięki stypendium otrzymanemu od Patriarchatu Konstantynopola, studiował na Uniwersytecie w Tesalonikach w Grecji. Tam otrzymał tytuł magistra teologii, po czym kontynuował studia w Ekumenicznym Instytucie Bossey Uniwersytetu Genewskiego, które ukończył broniąc pracy pt. Historia obecności Prawosławia w Beneluksie i jego rola w ruchu ekumenicznym. W listopadzie 1989 roku dostąpił chirotonii diakońskiej z rąk metropolity Filadelfii Bartłomieja, dzisiejszego patriarchy Konstantynopola. Przyjął wówczas imię Atenagoras. Potem metropolita Belgii Pantelejmon wyświęcił go na kapłana. W 1996 mianowany archimandrytą, w międzyczasie uczył religii w różnych szkołach średnich we Flandrii. Od 1994 roku odpowiadał za prawosławne programy w radiu i telewizji belgijskim w językach francuskim i flamandzkim. W tym czasie założył również prawosławną parafię pw. świętych Konstantego i Heleny w mieście Brugia (Flandria Zachodnia). Był również kapelanem prawosławnej kaplicy w międzynarodowym porcie lotniczym w Brukseli-Zaventem. W 2003 roku dostąpił chirotonii biskupiej. Został wówczas mianowany biskupem pomocniczym metropolii belgijskiej Patriarchatu Ekumenicznego z tytułem biskupa Synopy.
Władyka Atenagoras zna język flamandzki, francuski, grecki, angielski i niemiecki.

 

 

Proboszcz:

Ksiądz Paweł Cecha urodził się 3 listopada 1989 r. w Białymstoku. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. W 2011xPawel roku obronił pracę licencjacką pt. „Liturgia Apostolskiego Kościoła Armenii. Geneza i ryt.” napisaną pod kierownictwem ks. dr. Henryka Paprockiego. Po ukończeniu Seminarium kontynuował studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2012 roku z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy rozpoczął studia w Prawosławnym Instytucie Studiów Wyższych w Chambésy pod Genewą w Szwajcarii. Realizował tam program studiów międzychrześcijańskich w Instytucie w Chambésy, Wydziale Teologii Protestanckiej Uniwersytetu w Genewie oraz Wydziale Teologii Rzymskokatolickiej Uniwersytetu w Fribourgu. W październiku 2014 ukończył studia w Szwajcarii obroną pracy magisterskiej pt.„Le discours contemporain sur la neurothéologie dans une perspective orthodoxe [Współczesny dyskurs neuroteologii z perspektywy prawosławnej].” napisanej pod kierownictwem prof. Konstantinosa Delikostantisa i otrzymał tytuł magistra teologii o specjalizacji prawosławie i studia międzychrześcijańskie.

Ksiądz Paweł przyjął święcenia diakońskie 23 listopada 2014 roku, zaś kapłańskie 28 grudnia 2014. Obu święceń udzielił mu metropolita Sawa w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Podczas święta patronalnego parafii 4 września 2016 r., ks. Paweł został podniesiony do godności protoprezbitera.

Ks. Paweł jest członkiem Concertation des Eglises chrétiennes en Belgique (CECB) – belgijskiej rady Kościołów, CIB – komitetu międzykościelnego Brukseli, Komisji ds. młodzieży Metropolii Beneluksu oraz Komisji Spraw Międzykościelnych Metropolii Beneluksu. Współpracuje z komisją pedagogiczną Metropolii pracując nad projektem utworzenia pierwszej prawosławnej szkoły podstawowej i średniej w Brukseli. Uczy w belgijskich i europejskich szkołach.